Selamat Datang

Permohonan data merupakan satu aplikasi pengurusan data di atas talian yang mengendalikan permohonan data gunatanah dari pelbagai pihak mahupun individu. Selaras dengan kepentingan maklumat gunatanah dan peranan JPBDSM sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam semua hal perancangan yang berkaitan dengan penggunaan dan pembangunan tanah, pada tahun 2016 Modul Pemetaan Interaktif telah ditambahbaik dengan Sub-Modul Permohonan Data. Pembangunan sistem ini merupakan suatu inisiatif baru dalam memperkukuhkan sistem perancangan dalam memastikan maklumat yang disediakan sentiasa terkini, selari dengan perkembangan teknologi dan memenuhi kehendak pengguna.

Aplikasi ini membolehkan permohonan data dibuat bagi data-data yang terdapat dalam pemetaan interaktif I-Plan yang terdiri daripada data-data spatial dari Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri (RSN), Data Gunatanah I-Plan dan lain-lain data (Rancangan Pembangunan). Aplikasi permohonan data atas talian ini diharap dapat membantu Pihak JPBDSM bagi Pelaksanaan pengurusan dan penyenggaraan maklumat gunatanah. Oleh yang demikian, dengan kemudahan aplikasi ini, ia diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi membantu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa menambah nilai data gunatanah sediada yang secara tidak langsung dapat memandu perancangan dan pembangunan gunatanah negara.